Skip to content

全新安装macOS系统考回的文件权限变成777修复

从macOS 10.11.6 U盘全新安装升级到 10.12.4(到第四版应该是没什么坑了吧);
备份方式为用路由器与Time Machine全量备份45个G的内容+手动备份有用的个人文件到U盘;
没什么特别的,就一个地方比较不好,复制出去的文件,在复制回来权限全变成了777了,网上找到命令解决;

bash
find . -type d -exec chmod 755{} \; && find . -type d | xargs chmod 755 && chmod 755 `find -type d`
find . -type f -exec chmod 644 {} \; && find . -type f | xargs chmod 644 && chmod 644 `find -type f`

文件是 644,文件夹是755 为新建文件或文件夹的默认权限.